ΦΕΚ 5644/Β/14.12.2018

  • 14 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. Δ21/1529/Φ.Α15

Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών αρμοδιότητας της ανώνυμης εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών. (1)

Επιστροφή