ΦΕΚ 5619/Β/13.12.2018

  • 13 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018

Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240).(1)

Επιστροφή