ΦΕΚ 5565/Β/11.12.2018

  • 11 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 2596

Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2014-2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στον Τομέα του Τουρισμού. (1)

Επιστροφή