ΦΕΚ 5430/Β/04.12.2018

  • 05 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 2132.17/80476/18

Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.(1)

Επιστροφή