ΦΕΚ 5348/Β/28.11.2018

  • 29 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. Γ2β/οικ. 90481

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α3γ/οικ. 86222/11-11-2015 (Β’2542) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη- ρώθηκε με τις Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 (Β’784) και Γ2β/οικ. 66708/6-9-2018 (Β’3935) υπουργικές αποφάσεις. (3)

Επιστροφή