ΦΕΚ 5207/Β/20.11.2018

  • 20 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734

Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ 3568/τ.Β΄/ 10-10-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄ 94) και της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (ΦΕΚ 3727/τ.Β΄/31-8-2018) απόφασης τροποποίησης αυτής.(3)

Επιστροφή