ΦΕΚ 5132/Β/16.11.2018

  • 20 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ 86851

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/ Β΄/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β΄/1336/2012), ΓΠ/οικ 92211/4-10-2013, (ΦΕΚ Β΄/2494/2013, Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 22104/14-3-2018 (ΦΕΚ 950/Β΄/2018) υπουργικές αποφάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4310/2014.(2)

Επιστροφή