ΦΕΚ 5132/Β/16.11.2018

  • 20 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. Δ11/οικ.58769/2522

Τροποποίηση της αριθμ Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (ΦΕΚ 1409 Β΄) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την αριθμ. Δ11/ οικ.37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 2803 Β) όμοια της.(1)

Επιστροφή