ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/22.11.2018

  • 23 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΠΧΣ 4114

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δράμας στο Ο.Τ. 1013B σε συμμόρφωση προς την υπ. αριθμ. 529/2014 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας στην ιδιοκτησία των Ανέστη Χαραλαμπίδη και Πολυξένης Κεσέογλου». (3)

Επιστροφή