ΦΕΚ 202/Α/04.12.2018

  • 04 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. Πράξη 22 της 30-11-2018

Τροποποίηση της 48/11-12-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής».(1)

Επιστροφή