ΦΕΚ 5129/Β/15.11.2018

  • 15 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ26/82514/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση του έργου «Οριστική επισκευή και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στο λιμένα Ζακύνθου».(4)

Επιστροφή