ΦΕΚ 4934/Β/05.11.2018

  • 05 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. Δ13/οικ. 54905-2718

Τροποποίηση της 60134/786/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4545 τ.Β ’) με θέμα: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». (1)

Επιστροφή