ΦΕΚ 4913/Β/02.11.2018

  • 05 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 109034

Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».(1)

Επιστροφή