ΦΕΚ 4788/Β/26.10.2018

  • 29 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 15840/156612

Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27.12.2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή