ΦΕΚ 4509/Β/15.10.2018

  • 15 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 40613/Δ1.14236

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016 υπουργικής απόφασης «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)”» (Β’ 4214).(6)

Επιστροφή