ΦΕΚ 4528/Β/17.10.2018

  • 17 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 107919 - 12/10/2018

Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 484/36/ Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β΄ 230) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011» (ΦΕΚ Α΄ 143).(1)

Επιστροφή