ΦΕΚ 4432/Β/08.10.2018

  • 09 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 52951

Έλεγχος νομιμότητας και δημοσίευση της αριθμ. 274/30-08-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσα- λονίκης, περί διαπίστωσης επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).(2)

Επιστροφή