ΦΕΚ 176/Α/09.10.2018

  • 09 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. Πράξη 17

Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.(3)

Επιστροφή