ΦΕΚ 179/Α/11.10.2018

  • 11 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 4569

I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή