ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 21 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΠΧΣ 3168

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 388 σε συμμόρφωση προς τις αριθμ. Α18/2014, Α449/2014 και Α495/2015 αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.(2)

Επιστροφή