ΦΕΚ 4189/Β/20.09.2018

  • 24 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΗΛ/Γ/οικ. 179148

Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(2)

Επιστροφή