ΦΕΚ 4107/Β/20.09.2018

  • 24 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 121885

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-ρου - Δυτικής Μακεδονίας.(1)

Επιστροφή