ΦΕΚ 4158/Β/21.09.2018

  • 21 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΓΔΣΥ/ οικ18114

Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016, στην Ε.Υ.Δ.Ε./ΚΣΣΥ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.(4)

Επιστροφή