ΦΕΚ 4051/Β/17.09.2018

  • 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 46417

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε- ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή