ΦΕΚ 320/Δ/06.09.2018

  • 10 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 59016/6303

Έλεγχος Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (ΠΟΑ) και οριστικοποίηση αυτής στην περιοχή από ΣΧΙΝΙΑ έως ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ του Δήμου Μαραθώνα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/Α'/19-12-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.(2)

Επιστροφή