ΦΕΚ 3919/Β/10.09.2018

  • 11 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 860/2

Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.(1)

Επιστροφή