ΦΕΚ 3727/Β/01.08.2018

  • 31 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446

Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ Β'3568/10-10-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94). (1)

Επιστροφή