ΦΕΚ 163/Α/03.09.2018

  • 03 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην αριθμ. 9365/Διεκπ. 5942/13.07.2018 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 128/Α΄/16.07.2018 και στο άρθρο 17, στη σελίδα 8898 στη Β΄ στήλη, στον πεντηκοστό όδγοο στίχο, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «περίπτωση βα΄», στο ορθό: «περίπτωση ββ΄». (Από τη Βουλή των Ελλήνων)

Επιστροφή