ΦΕΚ 3688/Β/29.08.2018

  • 30 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/47740/7018

Τροποποίηση της με αριθμ. 34062/5.7.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού» (Β’ 2328).(2)

Επιστροφή