ΦΕΚ 3583/Β/23.08.2018

  • 23 Αυγούστου 2018

Απόφ. 2 / 53483/ ΔΕΦ

Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019-2022 του φορέα του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.».(2)

Επιστροφή