ΦΕΚ 3583/Β/23.08.2018

  • 23 Αυγούστου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ53/61494/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Οριστική Μελέτη έργων Α’ Φάσης νέου Λιμένα Πάρου».(4)

Επιστροφή