ΦΕΚ 3117/Β/31.07.2018

  • 01 Αυγούστου 2018

Απόφ. 12785

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12040/9.7.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/2782) «Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου για την εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ. με πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή».(2)

Επιστροφή