ΦΕΚ 155/Α/27.08.2018

  • 27 Αυγούστου 2018

Απόφ. Πράξη 10 της 24-8-2018

Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.(1)

Επιστροφή