ΦΕΚ 3233/Β/07.08.2018

  • 09 Αυγούστου 2018

Απόφ. 13143

Τροποποίηση της αριθμ. 1746/21.01.2015 (Β΄ 135) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού «Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων».(2)

Επιστροφή