ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/02.08.2018

  • 09 Αυγούστου 2018

Απόφ. 17-07-18

Τροποποίηση του από 8.2.1979 π.δ. «Περί χορηγήσεως αδειών οικοδομών προς αποκατάστασιν ζημιών, αι οποίαι επροξενήθησαν εκ βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας κλπ. επί άρτιων και μη άρτιων οικοπέδων» (Δ΄ 130), όπως ισχύει».(1)

Επιστροφή