ΦΕΚ 2962/Β/23.07.2018

  • 23 Ιουλίου 2018


Διόρθωση σφάλματος στην 510/13-6-2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με θέμα: «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-θρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), ως ισχύει», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2306/Β΄/18-6-2018.(11)

Επιστροφή