ΦΕΚ 2941/Β/20.07.2018

  • 23 Ιουλίου 2018

Απόφ. 37558

Τροποποίηση-συμπλήρωση της 34817/15-07-2017 (ΦΕΚ 2131/Β) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με Θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέ- σεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.(1)

Επιστροφή