ΦΕΚ 2728/Β/10.07.2018

  • 10 Ιουλίου 2018

Απόφ. 71815

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1009 και (ΕΕ) 2017/1010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2017, της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1011 της 15ης Μαρτίου 2017 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1975 της 7ης Αυγούστου 2017.(2)

Επιστροφή