ΦΕΚ 2728/Β/10.07.2018

  • 10 Ιουλίου 2018

Απόφ. 32901

Ρύθμιση θεμάτων για το πεδίο δικαιοδοσίας, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία και τη στελέχωση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.(1)

Επιστροφή