ΦΕΚ 2696/Β/09.07.2018

  • 10 Ιουλίου 2018

Απόφ. 4099

Τροποποίηση της αριθ. ΔΔ.οικ:1327/30-3-2016 (Β΄ 1026) απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(1)

Επιστροφή