ΦΕΚ 2803/Β/13.07.2018

  • 13 Ιουλίου 2018

Απόφ. Δ11/οικ.37348/1265

Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: ΩΑΚΓ465Θ1Ω-2ΞΠ) (Φ.Ε.Κ. 1409/τ.Β΄/2018) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας».(2)

Επιστροφή