ΦΕΚ 2804/Β/13.07.2018

  • 16 Ιουλίου 2018

Απόφ. 74181/987/Φ15

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 484/36/ Φ. 15/2012 (Β’ 230) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)».(1)

Επιστροφή