ΦΕΚ 2839/Β/16.07.2018

  • 17 Ιουλίου 2018

Απόφ. 2131.24/47431/18

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας (σβ1...ν) στον τύπο του πρώτου εδαφίου της παρ. 24 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (Α’162) και λοιπών παραμέτρων νια τον υπολογισμό διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α’285).(3)

Επιστροφή