ΦΕΚ 2945/Β/20.07.2018

  • 20 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/30/23689

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Αναθετουσών Αρχών, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.(1)

Επιστροφή