ΦΕΚ 2909/Β/19.07.2018

  • 20 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214

Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους.(4)

Επιστροφή