ΦΕΚ 2323/Β/20.06.2018

  • 21 Ιουνίου 2018

Απόφ. κ. 241582 (3104)

2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 30110 (385)/27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».(2)

Επιστροφή