ΦΕΚ 2363/Β/20.06.2018

  • 20 Ιουνίου 2018

Απόφ. 3122.1/43715/2018

Έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 97 «Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001» του ν. 4504/2017 (Α΄ 184).(3)

Επιστροφή