ΦΕΚ 2272/Β/15.06.2018

  • 15 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 19876

Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο την Παρακολούθηση – Παραλαβή HARDWARE-SOFTWARE για προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής καθώς και πάσης φύσεως προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης.(2)

Επιστροφή