ΦΕΚ 219/Δ/07.06.2018

  • 08 Ιουνίου 2018

Απόφ. 896/48112

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού 19,15 στρεμμάτων στη θέση «Τσούκα» Περιφέρειας Τ.Κ. Κομίτου της Δ.Ε. Καφηρέα του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας.(2)

Επιστροφή