ΦΕΚ 2046/Β/06.06.2018

  • 06 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ 466

Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). (1)

Επιστροφή